V primeru, da ste bili poškodovani v prometni nezgodi po tuji krivdi, ste se poškodovali kot sopotnik, ste bili poškodovani ali udeleženi v prometni nezgodi kot pešec, kolesar, ste bili za nesrečo krivi sami in ste se ob tem poškodovali, če je nesrečo povzročil neznan voznik ali ste se poškodovali v nesreči, v kateri je bil povzročitelj tujec ter ste ob tem utrpeli telesne poškodbe, zaradi česar ste obiskali bolnišnico, zdravstveni dom ali izbranega zdravnika, vam pripada odškodnina za prometno nezgodo.

Za uveljavljanje odškodninskega zahtevka, potrebujete:

a) v primeru odškodninskega zahtevka iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), potrebujete naslednje dokumente:

 • podatke o povzročitelju;
 • policijski zapisnik, poročilo o prometni nesreči, potrdilo o povračilu materialne škode za vozilo;
 • fotokopijo prvega poškodbenega lista oz. prvega izvida;
 • fotokopijo ostalih poškodbenih listov, izvidov, ambulantnih kartonov s strani zdravnikov specialistov;
 • fotokopijo kartoteke ali zdravniškega potrdila s strani osebnega zdravnika;
 • potrdilo o opravljenih fizioterapijah ali fotokopija kartončka po opravljenih fizioterapijah, v kolikor ste fizioterapijo imeli;
 • bolniške liste, odločbe ZZZS, v kolikor ste bili zaradi nezgode v bolniškem staležu;
 • potrdilo o izpadu osebnega dohodka v kolikor ste ga utrpeli;
 • 3 plačilne liste pred nezgodo in med časom zdravljenja;
 • izjava stranke v kateri so napisane vse nevšečnosti, strah, težave, omejeno gibanje, idr.;
 • original račune, v kolikor ste morali sami kupiti kakšna zdravila, plačati parkirnino, idr.;
 • potrdilo kluba (v kolikor ste član in se zaradi nezgode niste mogli udeleževati aktivnosti);
 • slike poškodovanega predela (v kolikor so še vedno vidne odrgnine, brazgotine, …);
 • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.

b) V primeru odškodninskih zahtevkov iz zavarovanja voznika (AO plus), potrebujete naslednje dokumente:

 • fotokopijo zavarovalne police avtomobila;
 • fotokopijo vozniškega dovoljenja;
 • fotokopijo prometnega dovoljenja, potrdila ali izjavo o tem, da je avto odjavljen iz prometa oz. da je bil avto prodan;
 • fotokopijo policijskega zapisnika, poročila o prometni nezgodi (v kolikor z njim razpolagate);
 • zapisnik o alkoholiziranosti;
 • fotokopijo prvega poškodbenega lista oz. izvida;
 • fotokopijo ostalih poškodbenih listov, izvidov, ambulantnih kartonov s strani zdravnikov specialistov;
 • fotokopijo kartoteke ali zdravniškega potrdila s strani osebnega zdravnika;
  • potrdila o opravljenih fizioterapijah ali fotokopija kartončka po opravljenih fizioterapijah, v kolikor ste imeli fizioterapijo;
  • bolniške liste, odločbe ZZZS, v kolikor ste bili zaradi nezgode v bolniškem staležu;
  • potrdilo kluba (v kolikor ste član in se zaradi nezgode niste mogli udeleževati aktivnosti);
  • slike poškodovanega predela (v kolikor so še vedno vidne odrgnine, brazgotine, …);
  • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.

c) Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov iz naslova avtomobilske odgovornosti za duševne bolečine

Iz sklenjenega avtomobilskega zavarovanja zavarovalnica, poleg odškodnine za telesne poškodbe, nudi tudi izplačilo odškodnine za utrpljene duševne bolečine. Iz tega naslova je mogoče pridobiti tri vrste odškodnin, in sicer: izplačilo odškodnine za primarni in sekundarni strah, ki ga doživite ob prometni nezgodi; izplačilo odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti in/ali skaženosti; izplačilo odškodnine za duševne bolečine zaradi smrti. Slednjo je mogoče izplačati ožjim družinskim članom, kot so starši, zakonski partner, zunajzakonski partner, otroci, bratje in sestre, v kolikor so živeli v istem gospodinjstvu in je med njimi obstajala trajnejša življenjska skupnost. Ožji družinski člani lahko vložijo odškodninski zahtevek tako za povračilo nepremoženjske škode kot tudi odškodninski zahtevek za povračilo določenih vrst premoženjske škode.

Pri uveljavljanju tovrstnega odškodninskega zahtevka potrebujete naslednjo dokumentacijo:

 • policijski zapisnik ali poročilo o prometni nezgodi (v kolikor z njim razpolagate);
 • prijava poškodbe pri delu (če je bila nezgoda na delovnem mestu);
 • zapisnik o alkoholiziranosti preminulega (v primeru kadar gre za AO+);
 • izpisek iz matičnega registra o rojstvu (otroci);
 • izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi (zakonski partner);
 • izpisek iz matičnega registra o smrti;
 • mrliški list;
 • potrdilo o skupnem gospodinjstvu ali izjava oškodovanca o obstoju zunajzakonske skupnosti z umrlim;
 • računi v zvezi s pogrebnimi storitvami;
 • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.