PROMETNE NESREČE

V primeru, da ste bili poškodovani v prometni nezgodi po tuji krivdi, ste se poškodovali kot sopotnik, ste bili poškodovani ali udeleženi v prometni nezgodi kot pešec, kolesar, ste bili za nesrečo krivi sami in ste se ob tem poškodovali, če je nesrečo povzročil neznan voznik ali ste se poškodovali v nesreči, v kateri je bil povzročitelj tujec ter ste ob tem utrpeli telesne poškodbe, zaradi česar ste obiskali bolnišnico, zdravstveni dom ali izbranega zdravnika, vam pripada odškodnina za prometno nezgodo.

Več Oddaja vloge

Za uveljavljanje odškodninskega zahtevka, potrebujete:

a) v primeru odškodninskega zahtevka iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), potrebujete naslednje dokumente:

 • podatke o povzročitelju;
 • policijski zapisnik, poročilo o prometni nesreči, potrdilo o povračilu materialne škode za vozilo;
 • fotokopijo prvega poškodbenega lista oz. prvega izvida;
 • fotokopijo ostalih poškodbenih listov, izvidov, ambulantnih kartonov s strani zdravnikov specialistov;
 • fotokopijo kartoteke ali zdravniškega potrdila s strani osebnega zdravnika;
 • potrdilo o opravljenih fizioterapijah ali fotokopija kartončka po opravljenih fizioterapijah, v kolikor ste fizioterapijo imeli;
 • bolniške liste, odločbe ZZZS, v kolikor ste bili zaradi nezgode v bolniškem staležu;
 • potrdilo o izpadu osebnega dohodka v kolikor ste ga utrpeli;
 • 3 plačilne liste pred nezgodo in med časom zdravljenja;
 • izjava stranke v kateri so napisane vse nevšečnosti, strah, težave, omejeno gibanje, idr.;
 • original račune, v kolikor ste morali sami kupiti kakšna zdravila, plačati parkirnino, idr.;
 • potrdilo kluba (v kolikor ste član in se zaradi nezgode niste mogli udeleževati aktivnosti);
 • slike poškodovanega predela (v kolikor so še vedno vidne odrgnine, brazgotine, …);
 • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.

b) V primeru odškodninskih zahtevkov iz zavarovanja voznika (AO plus), potrebujete naslednje dokumente:

 • fotokopijo zavarovalne police avtomobila;
 • fotokopijo vozniškega dovoljenja;
 • fotokopijo prometnega dovoljenja, potrdila ali izjavo o tem, da je avto odjavljen iz prometa oz. da je bil avto prodan;
 • fotokopijo policijskega zapisnika, poročila o prometni nezgodi (v kolikor z njim razpolagate);
 • zapisnik o alkoholiziranosti;
 • fotokopijo prvega poškodbenega lista oz. izvida;
 • fotokopijo ostalih poškodbenih listov, izvidov, ambulantnih kartonov s strani zdravnikov specialistov;
 • fotokopijo kartoteke ali zdravniškega potrdila s strani osebnega zdravnika;
  • potrdila o opravljenih fizioterapijah ali fotokopija kartončka po opravljenih fizioterapijah, v kolikor ste imeli fizioterapijo;
  • bolniške liste, odločbe ZZZS, v kolikor ste bili zaradi nezgode v bolniškem staležu;
  • potrdilo kluba (v kolikor ste član in se zaradi nezgode niste mogli udeleževati aktivnosti);
  • slike poškodovanega predela (v kolikor so še vedno vidne odrgnine, brazgotine, …);
  • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.

c) Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov iz naslova avtomobilske odgovornosti za duševne bolečine

Iz sklenjenega avtomobilskega zavarovanja zavarovalnica, poleg odškodnine za telesne poškodbe, nudi tudi izplačilo odškodnine za utrpljene duševne bolečine. Iz tega naslova je mogoče pridobiti tri vrste odškodnin, in sicer: izplačilo odškodnine za primarni in sekundarni strah, ki ga doživite ob prometni nezgodi; izplačilo odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti in/ali skaženosti; izplačilo odškodnine za duševne bolečine zaradi smrti. Slednjo je mogoče izplačati ožjim družinskim članom, kot so starši, zakonski partner, zunajzakonski partner, otroci, bratje in sestre, v kolikor so živeli v istem gospodinjstvu in je med njimi obstajala trajnejša življenjska skupnost. Ožji družinski člani lahko vložijo odškodninski zahtevek tako za povračilo nepremoženjske škode kot tudi odškodninski zahtevek za povračilo določenih vrst premoženjske škode.

Pri uveljavljanju tovrstnega odškodninskega zahtevka potrebujete naslednjo dokumentacijo:

 • policijski zapisnik ali poročilo o prometni nezgodi (v kolikor z njim razpolagate);
 • prijava poškodbe pri delu (če je bila nezgoda na delovnem mestu);
 • zapisnik o alkoholiziranosti preminulega (v primeru kadar gre za AO+);
 • izpisek iz matičnega registra o rojstvu (otroci);
 • izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi (zakonski partner);
 • izpisek iz matičnega registra o smrti;
 • mrliški list;
 • potrdilo o skupnem gospodinjstvu ali izjava oškodovanca o obstoju zunajzakonske skupnosti z umrlim;
 • računi v zvezi s pogrebnimi storitvami;
 • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.

POŠKODBE PRI DELU

Če ste se poškodovali na delovnem mestu, pri opravljanju dela ali med delovnim časom, vam pripada odškodnina. Do odškodnine pri nezgodi na delovnem mestu ste upravičeni iz zavarovanja odgovornosti, ki ga ima sklenjeno delodajalec, pri katerem ste zaposleni. V kolikor delodajalec nima sklenjenega ustreznega zavarovanja, se odškodninski zahtevek naslovi neposredno na delodajalca.

Več Oddaja vloge

Velja opozoriti, da do odškodnine niste upravičeni oz. se odškodnina zmanjša v primeru, kadar ste sami prispevali k nastanku škodnega dogodka (npr., če vam je dokazana vinjenost na delovnem mestu, malomarnost, neupoštevanje navodil o varnosti in zdravju pri delu, idr.). V teh primerih (del) odgovornosti za nastalo poškodbo pri delu nosite sami.

Za uveljavljanje odškodninskega zahtevka iz naslova poškodbe pri delu potrebujete naslednje dokumente:

 • prijava poškodbe pri delu oz. ER8 obrazec, ki ga je izpolnil delodajalec;
 • policijski zapisnik (če je nezgodo obravnavala policijska postaja in v kolikor z njim razpolagate);
 • izjavo o tem, kako je prišlo do nezgode;
 • fotografije, ki so povezane s škodnim dogodkom (npr. dotrajana lestev, neprimerno delovno mesto, …, v kolikor z njimi razpolagate);
 • fotokopijo prvega poškodbenega lista oz. izvida;
 • fotokopijo ostalih poškodbenih listov, izvidov, ambulantnih kartonov s strani zdravnikov specialistov;
 • fotokopijo kartoteke ali zdravniškega potrdila s strani osebnega zdravnika;
 • bolniške liste, odločbe ZZZS, v kolikor ste bili zaradi nezgode v bolniškem staležu;
 • potrdilo kluba (v kolikor ste član in se zaradi nezgode niste mogli udeleževati aktivnosti);
 • slike poškodovanega predela (v kolikor so še vedno vidne odrgnine, brazgotine,…);
 • potrdilo o opravljenih fizioterapijah ali fotokopija kartončka po opravljenih fizioterapijah (v kolikor ste imeli fizioterapijo);
 • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.

POŠKODBE NA JAVNIH POVRŠINAH

Do odškodnine ste upravičeni tudi v primeru, če ste se poškodovali na javni površini, v javni ustanovi, v trgovskih centrih, med obiskom kakšne prireditve oz. drugega javnega dogodka oz. je poškodba nastala kako drugače. Odškodnina vam pripada v primeru, ko skrb za javne površine ni ustrezna (npr. neustrezno označena poškodba cestišča oz. pločnika ipd.) oz. pride do škodnega dogodka zaradi neodgovornosti lastnikov ali upravljavcev javnih površin.

Več Oddaja vloge

Za uveljavljanje odškodninskega zahtevka potrebujete naslednjo dokumentacijo:

 • podatek katera policijska postaja je obravnavala primer;
 • policijski zapisnik, če z njim razpolagate;
 • kratek opis nezgode (kdaj, kje in kako se je pripetila nezgoda);
 • fotografije kraja nezgode;
 • kakršnekoli izjave prič škodnega dogodka;
 • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.

DNEVNE ODŠKODNINE

Do dnevne odškodnine ste upravičeni v kolikor ste na dan škodnega dogodka pri izbrani zavarovalnici imeli veljavno sklenjeno polico nezgodnega zavarovanja. Dnevno odškodnino izplača izbrana zavarovalnica, in sicer se zavarovalnina izplača za vsak dan aktivnega zdravljenja ali pa nezmožnosti za delo. Za pridobitev dnevne odškodnine ni potrebno, da je podana odškodninska odgovornost.

Več Oddaja vloge

Za pridobitev dnevne odškodnine je torej pomembno, da ste kot oškodovanec na dan nezgode imeli sklenjeno nezgodno zavarovanje in da so bile vse premije pravočasno plačane ter, da je do poškodb prišlo v nezgodi oziroma zaradi nezgode.

Za uveljavljanje dnevne odškodnine potrebujete naslednjo dokumentacijo:

 • zavarovalno polico, kjer imate sklenjeno nezgodno zavarovanje;
 • kratek opis nezgode (kdaj, kje in kako se je pripetila nezgoda);
 • fotografije kraja nezgode;
 • kakršnekoli izjave prič škodnega dogodka;
 • bolniške liste v kolikor ste zaradi nezgode v bolniškem staležu;
 • podatek o davčni številki, EMŠO in številki transakcijskega računa.

OSTALI ŠKODNI DOGODKI

Med ostale škodne dogodke je možno opredeliti tudi odškodninske zahtevke:

• zaradi zdravniških napak,
• morebitne odškodninske zahtevke do države,
• odškodninski zahtevki v primeru zamud pri letalskih prevoznikih,
• odškodninski zahtevki do potovalnih agencij,
• odškodninski zahtevki, povezani z drugimi škodnimi dogodki.

Več Oddaja vloge

V vseh predhodno naštetih primerih priporočamo, da se naročite na termin svetovanja v naši pisarni, na dan termina pa s seboj prinesete vso relevantno dokumentacijo, ki je povezana z nastalim škodnim dogodkom. Pravni strokovnjak za odškodnine bo dokumentacijo pregledal ter vam v zvezi s pripravo odškodninskega zahtevka  svetoval vam v največjo korist.